VRE-utbrudd ved Diakonhjemmet Sykehus

Basale smittevernrutiner, isolasjon og systematisk bruk av H2O2 aerosoler

Introduksjon

Vankomycinresistente enterokokker (VRE) ble oppdaget i en urinprøve 5.4.16. på medisin, enhet for gastro, hematologi og infeksjoner, som samtidig hadde et Norovirus utbrudd. Screeningprøver viste at det var flere pasienter på samme enhet som var VRE positive. Til sammen var det 19 pasienter med VRE, van A Enterococcus faecium, ST 117, i perioden 5.4.-30.6.16. Av disse 19 var det bare én med infeksjon. Sykehuset har aldri hatt VRE-utbrudd og var derfor svært uforberedt. Renhold, desinfeksjon, isolasjon av smittede og basalt smittevern var nøkkelord i vår håndtering.

Resultater

Det har ikke vært flere nye tilfeller etter utbruddsperioden. Som en internkontroll screenes pasienter på utbruddsenheten dersom innlagt mer enn 6 døgn. Dette ble utført ut september måned.

Metode

I tillegg til et forsterket renhold, isolering, undervisning, tilrettelegging for basale smittevernrutiner, fokus på screening og begrenset bruk av bredspektret antibiotika, satte sykehusledelsen raskt inn ressurser som gjorde det mulig å desinfisere hele utbruddsenheten med hydrogenperoksid aerosoler. Det ble leid inn tolv norskutviklede desinfeksjonsroboter som i løpet av et døgn systematisk desinfiserte hele enheten med H2O2 aerosol. I løpet av to måneder ble definerte høyrisikosoner som blant annet Akuttmottaket, PO/intensiv, Radiologisk avdeling og medisinsk-teknisk utstyr desinfisert med aerosoler.

Les hele artikkelen