Best på desinfisering av rom og utstyr

Smitte og Sykehusinfeksjoner (WHO – World Health Organization) En sykehusinfeksjon er en infeksjon som en pasient pådrar seg under behandling på sykehus eller ved annen helseinstitusjon, og som ikke var til stede eller latent ved innleggelsen. Besøkende, familie og helsearbeidere kan også rammes av sykehusinfeksjoner. Sykehusinfeksjoner forårsakes som oftest av mikroorganismer som er resistente mot ett eller flere vanlige antibiotika. Vanlige sykehusinfeksjoner omfatter urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjon, infeksjoner i blodbanen og sårinfeksjoner. Aldri har det vært viktigere å forebygge sykehusinfeksjoner. Sykehusinfeksjoner påvirker helsevesenets evne til å tilpasse seg, reagere på og håndtere infeksjonsrisikoen ved siden av pågående sykdomsbehandling av pasienter.

Infeksjonsforebygging og -kontroll er en praktisk, faktabasert fremgangsmåte som forhindrer at pasienter og helsearbeidere rammes av infeksjoner. Effektiv infeksjonsforebygging og -kontroll krever konstante tiltak på alle nivåer i helsevesenet, fra politiske beslutningstakere til ledere av helseinstitusjoner, helsearbeidere og de som benytter seg av helsetjenestene.

Slik fungerer teknologien

Decon-X sin metode er automatisert og reduserer effektivt smitte gjennom bruk av norsk innovativ teknologi, en desinfiseringsvæske og en spesialdesignet dyse.

Markedet for automatisert desinfisering er i dag i sin spede begynnelse og behovet er sterkt voksende. Problemer med antibiotika-resistente bakterier er en økende utfordring både i helsesektoren og innen mat og produksjonsindustrien. Nye og mer arbeids- og miljøvennlige metoder som kan redusere dette problemet vil ha stor nytteverdi.

Decon-X har utviklet en automatisert metode for desinfisering.

Metoden fjerner effektivt bakterier, virus og sporer fra luft, overflater og utstyr. Decon-X leverer utstyr og løsninger til sykehus, sykehjem og ambulanser i Skandinavia i dag, og ser også at det er utfordringer innen matindustri og i bygg/hjem.

Metoden og prosessen kontrolleres av innebygde sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfiseringsprosessen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet. Hele prosessen lagres i enhetens PC som ved avsluttet prosess lager og sender en rapport til kundenes valgte epost-adresser og på SMS. Kombinasjonen av automatisering, sensorer og datalagring sikrer at desinfiseringsprosessen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad, samtidig som all prosess-dokumentasjon genereres og sendes kunden.

Decon-X leverer sine løsninger via salg, utleie og som en total tjeneste leveranse.

I tillegg til gode rutiner og oppfølging av basale smitteverntiltak, vil preventiv og kurativ bruk av Decon-X-metoden bidra til at ansatte, pasienter og beboere får et tryggere inneklima og en bedre hverdag.

Statens legemiddelverk sier: »Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.»

Screen and control panel Decon-X
  • I løpet av en gitt dag har én av 25 sykehuspasienter minst én sykehusinfeksjon.
  • Forårsaker sykdom hos >2 millioner personer i året
  • Dreper minst 38 000 personer i året (av disse er 15 000 som følge av Cl. Difficile)
  • USD 20 milliarder i året i kostnader for helsevesenet
  • Utgjør en trussel mot moderne medisin
  • Hvis vi slipper opp for fungerende antibiotika kan rutinemessige infeksjoner bli dødelige.
  • Pasienter som får spesialisert behandling vil være mest utsatt.
  • Det må gjøres noe nå, ellers kan til og med medisiner som kun brukes som siste utvei, miste sin virkning
Anskaffelse

Decon-X sine løsninger er tilpasset brukernes behov og kan leies, kjøpes eller bestilles som en total service leveranse. Ved utbrudd rykker Decon-X ut og planlegger sammen med kunde den mest optimale løsningen for å begrense omfanget av utbruddet.

Alle Decon-X sine desinfiseringsmaskiner er utstyrt med trådløs teknologi som muliggjør at brukeren kan følge prosessen via smart-telefon, nettbrett eller PC/Mac. Maskinene vil også sende ut rapporter som bekrefter at prosessen er gjennomført korrekt, eller om det har vært avvik under desinfiserings prosessen. Avvik kan typisk være lekkasje eller manglende avstenging av ventilasjon, for høy eller lav temperatur eller luftfuktighet som er utenfor anbefalt virknings område.

Om oss

Decon-X ble stiftet i 2006, og lanserte i slutten av 2014 den første versjonen av sin automatiserte desinfiseringsmaskin, DX1. Test og utviklingsarbeid startet i 2006 og oppgaven var å utvikle en avansert desinfiseringsmaskin som kontrollerte prosessene og som sørget for automatiserte desinfiserings løsninger for sykehus og sykehjem. Decon-X hovedmål er å alltid sørge en reduksjon av minst 99.9999% av alle mikrober - en log 6 redusering. Dagens teknologi er basert på tester i bedriftens eget test rom samt av partnere i en 3årig forsknings studie finansiert under BIA programmet til Norges Forskningsråd. Fjerning av mikroorganismer er verifisert hos Statens Serum Institutt i Danmark, Karolinska Institutet i Stockholm og ved Oslo Universitets Sykehus Ullevål i Norge.

Decon-X har levert løsninger og maskiner til helse institusjoner i Norge, Sverige og Danmark siden 2014 og har i dag samarbeidspartnere og distributører i helse Norden samt syd Europa og Midt-Østen.

Decon-X ble i januar 2016 tildelt støtte fra Norges Forskningsråd for prosjektet: Neste generasjon desinfiseringsmaskin og nye områder for automatisert desinfisering (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - BIA). Partnere i prosjektet er Nofima, Christian Michelsen Research, Gexcon, Grilstad, Sjøtroll, Sunnaas Sykehus og Gatehospitalet.

Tildelingen fra Forskningsrådet bidrar sammen med kompetanse og erfaring fra prosjektpartnere til at man kan forske videre på å begrense sykehusinfeksjoner, og også satse på utvidet forskning til bruk innen nye områder - som for eksempel fjerning av bakterier innen matproduksjon. Flere områder har store utfordringer i dag, og mange av metodene som benyttes er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll.

Decon-X teknologi og maskiner er utviklet i Norge og produseres i Hønefoss av Tronrud Engineering. Metoden er godkjent av statens legemiddelverk.

Decon-X samarbeider med:

Ønsker du å bli kontaktet for mer informasjon eller et tilbud på desinfisering:

Takk for forespørsel! Vi kontakter deg - vanligvis i løpet av en arbeidsdag.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.